Bakgrund

Pingstförsamlingen i Mönsterås och Stranda frikyrkoförsamling planerar för ett samgående till ny frikyrkoförsamling i Mönsterås. Det har varit samverkan under flera år angående gudstjänster, bön, hemgrupper etc.

Ny Pastor

Vi har under lång tid sökt en person som ska bli den nya församlings pastor. I Fredags (200320) anställdes Josue Leones. Josue kommer tillträda den 15 April. Josue kommer närmast från en anställning inom en delad tjänst mellan Equmeniakyrkan på Öland och Västerport kyrkan Kalmar (se också bifogad länk nedan) .

Fram till att ny församling bildas kommer Josue anställas av Stranda frikyrkoförsamling.


Planering

Under våren 2020 intensifieras arbetet med att bilda ny församling.Nedan visas den "projektplan" som ska leda fram till beslut om ny församling.

Dat 200406/ Pga den pågående Corona smittan så kommer tider enligt färdplan nedan att revideras och flyttas fram. Brev har skickats ut till medlemmar som inte kommer åt webbsidan (både pingst och stranda). Samma medlemsbrev (med bilaga) finns här bifogat.

Länk till medlemsbrev

Länk till bilaga

Färdplan (kommer revideras)

Datum

Händelse

Ansvar

15/4

Beslut om brev till alla medlemmar om processen, deras medlemskap och hur samgåendet planeras

Interimsstyrelsen tar fram brevet, styrelserna godkänner.

15/4

Avrapportering till styrelserna om ”Färdriktning mm” + ev beslut om att publicera förslaget på hemsidan/ länk i brevet

Visionsgruppen

15/4

Organisationsförslag presenteras för styrelserna

Gruppen för GOA + Interimsstyrelsen

19/4

Samtalskväll ”Reflektionsrummet”, förslagen från styrelserna 15/4 tas upp + en ny runda med lokalfrågan

Interimsstyrelsen + Josue

24/4

Brev inkl kallelse till samtalsmöte 17/5 och Församlingsmöte 31/5 till medlemmar expedierat

Verkställs av interimsstyrelsen + Josue

24/4

Färdriktningen på hemsidan

Josue

30/4

Kungörelse av kallelse Församlingsmöte

Josue, interimsstyrelsen

12/5

Interimsstyrelse + visionsgruppen

- Förslag till beslut om lokalfrågan

Interimsstyrelsens arb grupp och Visionsgruppen bereder ärendet

17/5

Samtalsdag ”Beslutsrummet”. Kan vi vara framme vid rimliga beslut. Slutlig input från församlingarna. Våga-Gåvan samtal och gemskapsövningar.

Interimsstyrelsen + Josue

19/5

Gemensamt styrelsemöte, dagordning:

- Förslag till beslut för färdriktning, stadgar, ekonomi, namn, plan för lokal mm till församlingsmötet

- Förslag på valberedning

- Avslutning av respektive förening

Interimsstyrelsen + ordf i resp förening bereder ärendena

31/5

Församlingsmöte med beslut om ny församling och nya funktioner

Interimsstyrelsen