Bakgrund

Pingstförsamlingen i Mönsterås och Stranda frikyrkoförsamling planerar för ett samgående till ny frikyrkoförsamling i Mönsterås. Det har varit samverkan under flera år angående gudstjänster, bön, hemgrupper etc.

Ny Pastor

Vi har under lång tid sökt en person som ska bli den nya församlings pastor. I Fredags (200320) anställdes Josue Leones. Josue började sin tjänst den 15 April. Josue kommer närmast från en anställning inom en delad tjänst mellan Equmeniakyrkan på Öland och Västerport kyrkan Kalmar (se också bifogad länk nedan) .

Fram till att ny församling bildas kommer Josue anställas av Stranda frikyrkoförsamling.

Planering

Under våren och hösten 2020 intensifieras arbetet med att bilda ny församling. Nedan visas den "projektplan" som ska leda fram till beslut om ny församling. P.g.a. Corona-pandemin har processen för samgåendet försenats. Vi tar hänsyn till restriktionerna och försöker göra så gott vi kan för att informera församlingarna så att alla kan vara delaktiga i de beslut som tas under processen. Hör av dig om du har frågor. Kontaktuppgifterna finner du på sidan "Kontakt"

Länk till församlingsordning (Färdriktning)

Färdplan

Datum

Händelse

Ansvar

15/4

Beslut om brev till alla medlemmar om processen, deras medlemskap och hur samgåendet planeras

Interimsstyrelsen tar fram brevet, styrelserna godkänner.

15/4

Avrapportering till styrelserna om ”Färdriktning mm” + ev beslut om att publicera förslaget på hemsidan/ länk i brevet

Visionsgruppen

15/4

Organisationsförslag presenteras för styrelserna

Gruppen för GOA + Interimsstyrelsen

v.27

Brev inkl kallelse till samtals- och Församlingsmöte 16/8 till medlemmar skickas

Interimsstyrelsen + Josue

1/7

Färdriktningen på hemsidan

Josue

v.30

Kungörelse av kallelse samtals- och Församlingsmöte 16/8. Görs genom predikoturer 3 veckor innan mötet, och genom brevet som skickats v.27.Josue, interimsstyrelsen

16/8

Pingstförsamlingen har administrationsmöte. Efteråt är det gemensamt församlingsmöte med båda församlingar för information om samgåendet och lokalfrågan.

Interimsstyrelsen, Josue

Under hösten

Interimsstyrelse + visionsgruppen

- Förslag till beslut om lokalfrågan

Interimsstyrelsens arb grupp och Visionsgruppen bereder ärendet

Under hösten

Samtalsdag ”Beslutsrummet”. Kan vi vara framme vid rimliga beslut. Slutlig input från församlingarna. Våga-Gåvan samtal och gemskapsövningar.

Interimsstyrelsen + Josue

Under hösten

Gemensamt styrelsemöte, dagordning:

- Förslag till beslut för färdriktning, stadgar, ekonomi, namn, plan för lokal mm till församlingsmötet

- Förslag på valberedning

- Avslutning av respektive förening

Interimsstyrelsen + ordf i resp förening bereder ärendena

Under hösten

Församlingsmöte med beslut om ny församling och nya funktioner

Interimsstyrelsen